Kur var apgūt?
Programma

Mācību programmu Eksistenciālajā psihoterapijā tiek realizēta Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Lietuva), kurš dibināts 1995.gadā.

           

Nosaukums:

Eksistenciālā psihoterapija

           

Organizācijas nosaukums, darbības veids, darbības ilgums:

Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Lietuva).

Institūts dibināts 1995.gadā, darbības ilgums 17 gadi.

No 1996.gada Institūts darbojas Birštonā (90 km no Viļņas), skaistā kūrortpilsētā Nemūnas krastā.

Institūta darbības galvenais mērķis – eksistenciālās un fenomenoloģiskās psiholoģijas un terapijas attīstība un mācību programmu organizācija un realizācija šajā jomā.Pašlaik Institūts iziet procedūru, lai iegūtu EPA sertificētas mācību iestādes statusu. Eksistenciālās terapijas apmācības kursa saturs un apjoms (ieskaitot pašmācības studentiem) atbilst Eiropas psihoterapeita sertifikātam

           

Atbildīgās personas kontaktinformācija:

prof. R.Kočiunas, rimas@parkas.ltMācību programma

Bāzes līmenis - (pamat kurss) ievads teorētiskajiem un  praktiskajiem  eksistenciālās terapijas pamatiem, kā arī iepazīšanās ar citām mūsdienu psihoterapijas skolām un darba metodēm. Darba formas - teorētiskās lekcijas, grupas un individuālā  psihoterapijas,  psihoterapeitiskā darba analīze, profesionālās literatūras  apgūšana, gatavošanās nodarbībām, referātu gatavošana.Apmācība ietver teorētiskas lekcijas, seminārus, grupu psihoterapijas pieredzi, individuālo terapiju, dažādu formu individuālās un grupu supervīzijas, praktiskais darbs konsultēšanā un terapijā, patstāvīgais darbs.Mācīšanās notiek  intensīvu semināru veidā, kas ilgst 12 - 15 dienas. Pārtraukums starp semināriem 4-5 mēneši. Pabeidzot bāzes programmas apmācības līmeni studenti saņem sertifikātu par eksistenciālās terapijas pamatu apgūšanu.Apmācības ilgums:

Bāzes līmenis 1,5 gadi (552 auditorijas stundas),

Bāzes līmeņa stundas diplomā (kopā 1702)

Teorija 1466, Terapija 140, Supervīzijas 96Profesionālais līmenis

Iestāšanās prasības

1.Pabeigts bāzes apmācības kurss „Eksistenciālajā terapijā” HEPI

2.Pastāvīga psihoterapijas vai psiholoģiskās konsultēšanas prakse (ne mzāk kā 2-3 pastāvīgi klienti)Apmācība sastāv no 6 semināriem, 12-14 dienu garumā. Veiksmīgi pabeidzot mācību programmu students saņem psihoterapeita diplomu eksistenciālajā terapijā. Apmācības ilgums:

Profesionālais līmenis 2 gadi (642 auditorijas stundas)

Profesionālā līmeņa stundas diplomā (kopā 3086)

Teorija 2510, Terapija 200, Supervīzijas 376Mācību darba formas - teorētiskās lekcijas, grupas un individuālā  psihoterapijas,  psihoterapeitiskā darba analīze, profesionālās literatūras  apgūšana, gatavošanās nodarbībām, referātu gatavošana. Mācīšanās notiek   intensīvu semināru veidā, kas ilgst 12 - 15 dienas. Pārtraukums starp semināriem 4-5 mēneši. Pēc profesionālā līmeņa pabeigšanas terapeita diploms (eksistenciālā terapija). 

Supervīzoru līmenis
Supervīzoru līmenis 1 gads (324 auditorijas stundas)


**************************************************************************


Институт гуманистической и экзистенциальной психологии учрежден в 1995 г. С 1996 г. 
Институт работает в г. Бирштонас (90 км от Вильнюса), в красивом и тихом курорте на берегу реки Нямунас.

Основная цель Института – развитие экзистенциальной-феноменологической психологии и терапии, а также организация и реализация образовательных программ в этой области.


В осуществлении образовательных программ принимают участие 31 преподователь, психотерапевт и супервизор, среди них 3 профессора, 12 докторов психологии, философии или медицины; 9 из них являются обладателями Европейского сертификата психотерапии. Большинстово преподователей имеют многолетний опыт практической психотерапевтической работы.

В настоящее время Институт добивается получения звания учебного заведения, аккредитированного в Европейской Ассоциации психотерапии.


Основное место в работе Института занимает реализация международной двухступенчатой (базовый и профессиональный уровни) образовательной программы «Экзистенциальная терапия». 


Продолжительность обучения: базовый уровень - 1,5 года (552 аудиторных часов), профессиональный уровень - 2 года (642 аудиторные часы). На профессиональный уровень принимаются лишь успешно завершившие базовое обучение в нашем Институте. Обучение включает теоретические лекции, семинары, групповой психотерапевтический опыт, индивидуальную личную психотерапию, разные формы индивидуальной и групповой супервизии практической работы консультирования и психотерапии, самостоятельную работу.


Программа предназначена для психологов, психотерапевтов, врачей, социальных работников, педагогов, священников, интересующихся психотерапией и психологическим консультированием. При приёме на обучение предпочтение отдаётся имеющим практический опыт в этой области. По своему содержанию и объёму (включая самостоятельную работу слушателей) программа обучения экзистенциальной терапии соответствует требованиям Европейского сертификата психотерапевта.

Обучение происходит в форме интенсивных семинаров, продолжительностью в 12 – 15 дней. Промежуток между семинарами – 4-5 месяца.

По завершении базового уровня программы Институтом выдается сертификат об освоении основ экзистенциальной терапии; после завершения профессионального уровня – диплом психотерапевта (экзистенциальная терапия).
В 2003 г. Институт начал реализацию «Программы подготовки супервизоров экзистенциальной терапии» (объем – 324 ч.) для завершивших полный курс обучения по программе «Экзистенциальная терапия». В 2004 г. первые выпусники этой программы получили дипломы супервизоров экзистенциальной терапии и статус официальных супервизоров Института.
В 2005 г. в Институте начата реализация новой образовательной программы «Основы консультирования и психотерапии». Она предназначена для всех, интересующихся практикой психологической помощи и желающих приобрести начальные навыки в этой области.

Объем программы – 298 аудиторных часов (94 часа теоретических и 204 часа практических занятий). В программе: основы теории консультирования (психотерапии), обсуждение специфических случаев психотерапии, основы психологического консультирования кризисов, психотерапевтический опыт в группах, супервизии «живой» практической работы.

Продолжительность обучения – 1,5 года.В марте 2006 г. Институт начал реализацию учебной программы «Групповая психотерапия». Она предназначена для всех желающих научиться компетентно организовать и работать с психотерапевтическими группами, а также применять методы групповой работы в психологической-психотерапевтической практике.

Программа состоит из 3 этапов. Объем 1-го этапа, охватывающего знакомство с теорией групповой психотерапии и обучение анализу группового психотерапевтического опыта – 248 часов (110 часов теоретических и 138 часов практических занятий). Объем 2-го этапа, предназначенного для приобретения опыта ведения краткосрочных малых групп – 348 часов. Продолжительность первых двух этапов – 2,5 года. После их завершения участники получают сертификат о прохождении базового курса по групповой психотерапии. 3-й этап предназначен для самостоятельной организации психотерапевтичекой группы и работы с ней. Его продолжительность не менее 1,5 года. После успешного его завершения, участники получат диплом группового терапевта.
Институт также проводит целый ряд ежегодных коротких (продолжительность – 4 дня) практических семинаров
«Жизнь и психотерапия», для желающих познакомится с практикой экзистенциальной терапии в группе (ведущие – проф. Римантас Кочюнас и Юлия Абакумова-Кочюнене);  
«Библиотерапия» (ведущий – Александр Ефимович Алексейчик);  
«Преодоление психологических кризисов» (ведущая – др. Кристина Она Полукордене);  
«Забота о других и себе – поиск равновесия» (ведущая – доц. Виталия Лепешкене);  
«Феномен прощения в жизни и психотерапии» (ведущая - Юлия Абакумова-Кочюнене).


Обучение в программах Института проводится на русском языке. Оно оплачивается слушателями программы.

Нас можно найти: www.hepi.lt

Эл. почта – hepi@tdd.lt ; rimask@parkas.lt
Тел.: (+370~687) 17336 , (+370~319) 56772 (Римантас Кочюнас)
        (+370~698) 35183 (Леонас Юделявичюс) 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru